top of page

Astroloji Türleri

Astroloji Türleri

Astroloji Çeşitleri

Astrolojideki çeşitli yönler Birçok kişi için "astroloji" kavramı gazetelerde ve dergilerde vakit geçirmek amacıyla okudukları horoskoplarla eş anlamlıdır. Bazıları ise kişinin tam doğum verilerinin esas alındığı ciddi olarak nitelendirilen kişisel horoskoplar bulunduğunu da bilirler. Fakat genelde çoğu kimse için astroloji kavramı çok belirsizdir. Biz de burada astroloji üst başlığı altında astrolojideki çeşitli yönleri daha yakından incelemek istemekteyiz. Önce prensip olarak herhangi bir an için horoskop (harita) çıkartılmasının mümkün olduğunu belirtmek gerekir. Somut olarak bunun anlamı haritaların bir insan için olduğu gibi, hayvan, devlet, firma, eşya, olay vs. için de hesaplanıp, bunlarla çalışılabileceğidir. 


Klasik Astroloji :Klasik astroloji, modern astrolojinin temel şekli olarak tarif edilebilir. Klasik astroloji, astrolojinin bir yönü olmaktan çok, bir yorum şeklini temsil eder. Klasik astroloji batı dünyasında yaklaşık 20.yüzyılın ortalarına kadar henüz psikolojik astroloji ön plana çıkmadan ve astroloji çeşitli özel alanlara ayrılmadan uygulanmıştır. Günümüzde de halen klasik usullere göre çalışan ve bu şekilde çok başarılı olmuş astrologlar bulunmaktadır. Klasik astroloji deterministik (belirleyici) olarak da nitelendirilir, çünkü klasik astroloji insanın özgür iradesi olmadığından yola çıkar ve kadersel yolunu önceden çizilmiş olarak görür. Yani insan kaçınılmaz olarak astrolojik etkilere maruz kalmıştır ve bunları nasıl idare edeceği konusunda seçim şansına sahip değildir. Bu ise sebep ve sonuç arasındaki nedensel düşünceye karşılık gelip, şu şekilde ifade edilir: Bu konstelasyonda (gökyüzü göstergesinde) bu olur. Bunun sonucunda klasik astrolojide gökyüzü cisimleri de gayet belirgin olarak iyi ve kötü etki yaratan, bize şans veya şanssızlık getiren, benefik ve malefik eylemciler olarak ayrılırlar. Bu yüzden bir kimsenin horoskopu kötüyse, bundan kaçınma ve olumlu yönde değiştirme imkanı yok demektir. İlginç bir şekilde bu model yaklaşık olarak 20. yüzyılın başlarına kadar en iyi şekilde işlemiştir. Bunun sebebi de muhtemelen insanların bundan önceki devirlerde hayatlarını nasıl şekillendirecekleri hususunda fazla bir seçim imkanına sahip olmamalarında yatmaktadır. O devirlerde insanların hayatları daha çok belirli bir çizgide seyretmekteydi ve bunun nasıl olacağı da hangi aileye doğmuş olduklarıyla çok bağlantılıydı. Bu durum onların pratikte bir astrolojik göstergeyi şu veya bu şekilde ifade etmelerini imkansız kılıyordu. Davranış mekanizmalarının bilincine varmak ve sonra bunları değiştirmek için kendilerini tanımaya uğraşmaları ise hiç mümkün değildi. Bu yüzden de yaşam hakikaten az ya da çok önceden belirlenmişti. Bir astrolog için de kişinin horoskopunu nasıl kullanacağını kestirmek nispeten daha kolaydı. Bu yüzden gayet somut ifadelerde bulunmak ve öngörümler yapmak mümkün oluyordu, bunlar yüksek bir oranda tutuyordu da. Psikolojik Astroloji Psikolojik astrolojinin hedefi, insanı ve onun davranışını tarif etmektir. 


Psikolojik astroloji : klasik astrolojiden kaynaklanmıştır, fakat düşünce olarak temelde ondan tamamen farklı bir yaklaşıma dayanır: İnsan odak noktadadır, insanın kendi iradesi vardır ve koşulsuz olarak kaderin eline düşmüş değildir. Gerçi insan haritasını değiştiremez, fakat bir astrolojik göstergeyi ne şekilde ifade edeceğini seçebilir. Bu yüzden de psikolojik astroloji "değer yargısında" bulunmamaya gayret etmekte ve klasik astrolojinin siyahbeyaz şeklindeki düşünce tarzından uzak durmaktadır. Psikolojik astrolojide iyi ve kötü astrolojik etkiler diye bir ayrım bulunmamaktadır. Psikolojik astroloji daha çok herşeyin iki yüzü olduğu, yani aydınlık olduğu gibi gölgeli bir yönünün de bulunduğu, dolayısıyla bir insan tarafından aynı göstergenin olumlu veya olumsuz olarak deneyimlenebileceği esasından yola çıkar. Psikolojik astrolojide gezegenler sembolik olarak kişiliğin bir parçası olarak görülürler. Bu parçaların nasıl biraraya geldiğini ise horoskopa bakarak görmemiz mümkündür: Parçalar birbirlerini tamamlamakta mı yoksa birbirlerinin yolunu mu kesmektedir? Belki de bunların birbirleriyle mücadele edip, karşılıklı olarak birbirlerini bastırmaları söz konusudur. Ya da kişiliğin parçaları yansıtılmakta mıdır? Yansıtma çok kullanılan bir kavram olup, burada insanın kişiliğinin bir yönünü (örneğin kendini kabul ettirme gücü ki astrolojide Mars'a tekabül eder) kendisinin ifade etmeyip, buna dışa aktarması anlamına gelir. Bunun sonucunda ise kişi sürekli olarak kendisini yansıttığı bu özelliğin başkalarından geldiği durumlar (örneğin saldırganlık şeklinde) içinde bulur, oysa görünüşe bakıldığında kendisi birşey yapmamıştır. Psikolojik astrolojinin bakış açısına göre insanın hedefi "tam" hale gelmektir, bu da kişiliğinin tüm yönlerini (dolayısıyla haritasını) kabullenmesi ve ona uygun şekilde ifade etmesi anlamına gelir. Bunu başarırsa, kendi yönünü kendisi tayin edebilecek ve özgür olacaktır.

 Ezoterik veya Karmik : Astroloji Ezoterizm "gizli bilgi" gibi bir anlama gelir. Karma, Sanskritçe bir kelimedir ve Budizm'de yeniden doğuşun şeklini belirleyen eylem, dolayısıyla geçmişteki eylemin şimdiki kaderi belirlemesi anlamına gelmektedir. Batı dünyasında ezoterizm 4 disiplinden oluşur, astroloji bunlardan birisidir (diğerleri ise simya, Kabala ve Tarot'tur). 

Ezoterik astroloji, insanı büyük bir bütünün içine yerleşmiş olarak görür ve dünyada olup biten olaylara evrensel bir bağlamda bakar. Burada da şüphesiz söz konusu olan varlığımızın felsefi açıdan incelenmesi ve varoluşumuzun sebebinin sorulmasıdır ki, bu insanlık için ezeli bir sorudur. Bu yüzden de ezoterik veya karmik harita yorumlarında amaç, yaşamımızın, dolayısıyla enkarnasyonumuzun (vücut bulma) anlamını aydınlatmak ve hayattaki görevimizi tarif etmektir. Karmik astroloji denildiğinde bazı kimseler özel olarak geçmiş hayatımızda kim olarak bedenlendiğimizin, o zamanlar ne yaptığımızın veya yapmadığımızın, bunun şimdiki hayatımıza ne gibi etkileri olduğunun yorumlanmasını da anlamaktadırlar. Bu gibi yorumların kontrol edilmesi hemen hemen hiç mümkün olmadığı için, kanımca burada danışanda gereksiz suçluluk duyguları uyandırmamak ("çünkü eskiden kötü biriymiş") veya ona bu hayatla baş edemeyeceği gibi bir özürde ("zira birşey için cezalandırılmakta") bulunmamak için dikkatli olmak gerekir. Bir kimse ezoterik bilgiye eriştiğinde, aynı zamanda ona güçlü enerjilerle temas kurma imkanı da açılır. Bu enerjiler kendi potansiyelini olduğu gibi gölge yönlerini de aktif hale getirirler ki, bunu da hafife almamak gerekir. Bu yüzden tavsiye edilen, kendisini kişisel düzeyde kendini tanıma çalışmasıyla geliştirip, sağlamlaştırmasıdır ki, kişisel boyutu aşan enerjileri bilinçli ve uygun bir şekilde idare edebilsin. Aksi takdirde insan kendisini birdenbire sihirbazlık öğrenen biri rolünde bulur, kendisine ve belki etrafına da zararı dokunur. 


Dünya Astrolojisi : Dünya astrolojisinde bireysel bir varlık olarak insan arka plana itilir. Burada söz konusu olan toplum ve kolektiftir. Örneğin bir ulusun karakteri tarif edilmek istendiğinde, o ülkenin vatandaşlarının haritalarını tek tek incelemenin pek yararı olmayacaktır. Öte yandan aynı ülkenin kuruluş haritası incelendiğinde, bu ulusu oluşturan kişilerin karakteriyle gayet paralellik gösteren özellikler tespit edilmektedir. Bir dereceye kadar bir ülkenin gelişimini de haritasından anlamak mümkündür. Çeşitli öngörüm yöntemlerinin kullanılmasıyla pekala ülkenin geleceğine dair yorumlarda da bulunulabilir. Politik açıdan bakıldığında bu doğal olarak çok ilginç bir durumdur. Dünyadaki olayları astrolojik bakış açısından incelemek isteyen bir kimse, dünya astrolojisini ve ona ait çeşitli teknikleri öğrenmeden yapamaz. Dünya astrolojisinin buna rağmen az sayıda kişi tarafından uygulanmasının sebebi de herhalde uygulayan kişiye doğrudan bir fayda sağlamamasında, ayrıca yüksek düzeyde astroloji ve tarih bilgisi, bunun yanı sıra toplum ve dünya politikası hakkında bilgi gerektirmesinde yatmaktadır. Dünya astrolojisinde diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki tekniklerle çalışılır: 


 Ülkelere, halklara ve yerlere ait haritalar  Ingres haritaları (Bir gezegenin yeni bir burca girmesi)  Ay fazları ve tutulmalar (Güneş ve Ay tutulmaları)  Gezegen döngüleri (Dünyadan bakıldığında gök cisimlerinin turlarını tamamlama süresi)  

Astro*Karto*Grafi (horoskop coğrafi olarak bir harita üzerine taşınarak yorumlanmaktadır) Astrolojinin diğer özel alanları 


Medya Astrolojisi  (Magazin Astrolojisi) Kelimenin kendisinden de anlaşılacağı gibi, burada medya (televizyon, radyo, dergi ve gazete) üzerinden izleyici kitlesinin erişimine aktarılan astroloji söz konusudur. İşin tabiatı gereği, bu yolla yapılan astroloji kişisel olmaktan çok uzaktır (kişiye ait spesifik bir harita yorumu veya dünya astrolojisi haricinde). Medya astrologları da hep ciddi iş çıkarma ve çarpıcı ifadelerde bulunma arasında bıçak sırtında gibidirler. Özellikle de Güneş burcunu esas alan astrolojinin ki, yorumlar bu burçtaki herkes için geçerlidir (gazete horoskopları), ciddi astroloji çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu yorumların o kadar genel tutulması gerekir ki, herkese hitap edecek birşey bulunsun. Bu yüzden bu gibi horoskopları sırf eğlence ve oyun olarak görmek en iyisidir. 


Tıbbi Astroloji Tıpta da giderek artan bir şekilde insanın sadece hayret verici bir makine olmadığı, bunun yerine vücut, zihin ve ruhun bir bütün oluşturduğu ve birbirlerini karşılıklı olarak etkiledikleri fikri yerleşmektedir. Bunun sonucu olarak bir insanın doğum haritası onun sadece psişik güçlerini ve zayıflıklarını değil, aynı zamanda bedensel özelliklerini de gösterir. Bu yüzden doğum haritası teşhis amacıyla kullanılan mükemmel bir alet olarak görülmekte ve kısmen artık pratikte de kullanılmaktadır. Öte yandan bunu yapmak hem köklü tıbbi bilgi hem de astroloji bilgisi gerektirir. 

Astroloji ve Psikoterapi Psikolojik açıdan bakıldığında astroloji de pekala insana ait başka bir psikolojik model olarak görülebilir, esasında astroloji daha fazlasını içerse de. Bu yüzden de psikolojik teşhislerde danışanın doğum haritası fevkalade kullanılabilir ve çeşitli terapi şekillerine de destek olabilir. Konuşma terapisi, Gestalt terapisi veya psikolojinin diğer yöntemleri kullanılarak (özellikle hümanist psikolojinin) kişinin haritasının bazı faktörleri ele alınabilir. Örneğin astrodramada (psikodramadan türemiştir) haritanın tümü veya bir bölümü aktif olarak canlandırılır, bir tiyatro oyunundaki gibi oynanır. Bunun da çok aydınlatıcı olabildiği görülmektedir. Yaşanan/Deneyimlenen Astroloji Bu alan giderek anlam kazanmaktadır. Burada söz konusu olan sadece astrolojiyi öğrenmek, yani entelektüel olarak kavramak değil, onu gerçekten yaşamaktır. Çeşitli psikolojik teknikler ve egzersizler yoluyla astrolojik prensiplerle öyle temas kurulur ki, kişisel olarak enerjiler bedensel düzeyde, duygu düzeyinde veya zihinsel düzeyde deneyimlenir. Bu yaklaşım tarzı somut sonuçlar da getirmektedir, şöyle ki yaşadığı tecrübelerin insanı esasen kalıcı bir şekilde değiştirdiği görülmektedir. 

Anı gösteren astroloji/Saat astrolojisi (horary astrology) Saat astrolojisi : gayet özel bir danışma tekniği için kullanılır. Bu tür bir astrolojide astrolog, danışanın haritasıyla değil, o anı gösteren bir harita ile çalışır (öte yandan doğum haritası da ilave bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilir). Anın haritası denilen harita, sorunun sorulduğu veya danışanla danışmanın karşılaştığı "an" için çıkartılır. Astrolog, bu haritayı kullanarak gerek sorunun arkasında yatanları gerekse ilgili konunun hangi yönde seyredeceğini saptar. 

Ekonomi /Borsa Astrolojisi Astrolojinin bu alanı belirgin bir şekilde atağa kalkmıştır. Bunda da şaşılacak birşey yoktur, çünkü ekonomi birçok kimseyi en yakından ilgilendiren konudur, insanlar bu alanda biraz da geleceği görmek isterler. Ayrıca sürekli olarak ekonomi ve borsa astrologlarının yaptığı tahminlerin şaşırtıcı sonuçlar vermesi doğal olarak dikkat çekmektedir. Ekonomiyle uğraşan astrologlar, gezegen döngüleri olduğu gibi para primlerinin, borsaların, firmaların, ülkelerin vs. haritalarını da gözlemleyerek bazı kurallar saptamaya ve bu yolla ekonomik durum ile ilgili yorumlar yapmaya çalışırlar. Bu incelemelere dayanarak daha sonra özel şahıslara veya firmalara ekonomik açıdan nasıl davranmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunurlar. Astrolojinin bu özel alanı da yüksek seviyede astroloji bilgisinin yanı sıra kapsamlı uzmanlık bilgisi gerektirir. 

Alıntıdır.


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Seçim Sonuçlarını Nasıl Bildik

Seçim Sonuçlarını Nasıl Bildik Seçim sonuçlarını nasıl bildik. Herkese merhabalar Hepinizin malumu Mart 2024 belediye başkanlığının seçimleri herkesin gündemindeydi… Peki ya seçim sonuçlarını nasıl b

Astrolojinin Öznel ve Yansıtmalı Karakteri

Astrolojinin Öznel ve Yansıtmalı Karakteri Astrolojinin etkisinin nedeni nedir; işleyiş şekli nedir? Hangi zihinsel, fiziksel veya psikolojik mekanizmalara dayanıyor? Neden her zaman başarısız olduğun

Astrolojide Düşük Enerjiler

Astrolojide Düşük Enerjiler Her zaman en zayıf yönüne doğru çekilirsin... astrolog Steve Cozzi diyor.1 Bu mantra modern astroloji bilgisinde bulunabilir. Ama ya tam tersi ise? Ya bir unsurdan yoksun o

Comments


bottom of page